אנו מתחייבים

לא להשתמש בפרטים הנל

לשום שימוש, חוץ מהסיבה שאליה פניתם, לימודי קבלה, ייעוץ וטיפול.